วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 26 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ทำสื่อการสอน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

-ตอนบ่าย

 -ทำ blog

               -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 25 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำแผนการสอน   

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ทำสื่อการสอน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำบล็อก ทำสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 24 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม

               -ช่วยครูจัดเตรียมเอกสาร  

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

- ตรวจการบ้านนักเรียน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ตรวจการบ้านนักเรียน ช่วยครูจัดเตรียมเอกสาร ทำบล็อกและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 21 ธันวาคม 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
มาดูสิว่า คุณเป็นใครในทีมเชลซี คลิ๊ก! http://on.fb.me/VK1DMB

 

-ตอนบ่าย

              -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 20 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก จัดบอร์ดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 
 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 19 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

-ตอนบ่าย

  -ทำ blog

                -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 18 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม    

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ทำแผนการสอนและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 17  ธันวาคม 55           

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม    

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ทำแผนการสอนและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 14 ธันวาคม 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

 

-ตอนบ่าย

                -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 13 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก จัดบอร์ดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 
 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 12 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

 -เวลา 08:30-09:30.มีการทำพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำแผนการสอน   

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ทำสื่อการสอน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการทำแผนการจัดการเรียนรู้การถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และการมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน การทำบล็อก ทำสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ


วันที่ 11 ธันวาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำแผนการสอน   

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ทำสื่อการสอน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำบล็อก ทำสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ
 
 

วันที่ 10 ธันวาคม 55

-หยุดเรียนเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 7 ธันวาคม 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

-ตอนบ่าย

               -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี