วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 28 กันยายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 

-ตอนบ่าย

                -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

 -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

 -คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการทบทวนบทเรียนและให้นักเรียนทำแบบประเมิน นักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบประเมิน ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆ

วันที่ 27 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน          

                -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

               -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

              -ทำ blog

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้องได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่ 26 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เวลา 08:30-11:30 น มีกิจกรรมงานสาทเดือนสิบ

-ตอนบ่าย

-เรียนตามปกติ

-คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

-จัดป้ายนิเทศวันรายอ

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้เป็นกิจกรรมงานสาทเดือนสิบ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วย ส่วนตอนบ่ายก็จะมีการเรียนตามปกติ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวใต้

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 25 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -08:30-11:30 น มีกิจกรรมงานเลี้ยงเกษียรอุราชการของครู มีการจัดกิจกรรม การแสดง จากน้องๆอนุบาล ประถม มัธยม และนักศึกษาฝึกสอน มีอาหารว่างเช่น ไอซ์กรีม และอื่นๆ

-ตอนบ่าย

-เรียนตามปกติ

-จัดป้ายนิเทศเนื่องในวันสาทเดือนสิบ


       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้เป็นกิจกรรมการเลี้ยงอำลาครูเกษียณอายุราชการ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วย ส่วนตอนบ่ายก็จะมีการเรียนตามปกติ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการรำลึกถึงพระคุณของครูผู้มีพระคุณ  

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 24 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม

               -เขียนใบ ปพ.

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -ตอนบ่าย

 -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 .อัดวิดีโอการสอนของนักเรียนชั้น ป.3/3

 -ทำ blog

 -ทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2555


       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการบันทึกวิดีโอการสอนของนักเรียนชั้น ป.3/3 พร้อมด้วย การเรียนรู้งานด้านเกษตร การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 มีกำหนดส่งวันที่1 ตุลาคม นี้ การรวบรวมคะแนนเด็กด้วย

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 21 กันยายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

                -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

  -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

 -คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนทำแบบประเมิน นักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบประเมิน ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 20 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -รอรับนักเรียนที่น้าโรงเรียน

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน          

                 -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -ออกข้อสอบ          

 -ทำ blog

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้องได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 19 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน          

                  -ทำ  case study

                  -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

-ทำ blog

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกภาระงานในสมุดบันทึก การศึกษาเด็กรายกรณี การทำบล็อกและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3 ทุกกิจกรรมก็สอนให้เราได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ

 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 18 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -เขียนใบ ปพ.

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

-ทำ blog

-ทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2555

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจะได้ส่งในวันพุธพร้อมด้วย  การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 มีกำหนดส่งวันที่1 ตุลาคม นี้ การรวบรวมคะแนนเด็กด้วย
 

 

วันที่ 17 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยมวันนี้นักเรียน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -ทำblog       

 -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องจัดทำได้เรียนรู้วิชาการเกษตรไปพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมวันนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธ์พืชต่างๆที่มีคุณค่าและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกได้ช่วยเหลือนักเรียนและเรียนรู้งานไปในตัวด้วย

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 14 กันยายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 

-ตอนบ่าย

                -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3


       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอนและสอบเก็บคะแนนนักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบทดสอบ ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 13 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -รอรับนักเรียนที่น้าโรงเรียน

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน          

                 -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน          

 -ทำ blog

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้องและกิจกรรมในตอนเช้าการซ้อมพิธีการไหว้ครูแก่นักเรียนและภารกิจอื่นๆได้เรียนรู้การทำกิจกรรมในวันแม่ที่จะมีขึ้นทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 12 กันยายน 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน          

               -เตรียมสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

-ทำ blog

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกภาระงานในสมุดบันทึกไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสอนของเพื่อนๆการทำบล็อกและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3 ทุกกิจกรรมก็สอนให้เราได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ
 

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555


วันที่ 11 กรกฎาคม 55          

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -เขียนใบ ปพ.

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

-ทำ blog

-ตรวจการบ้านนักเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจะได้ส่งในวันพุธพร้อมด้วยสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่จะต้องส่งให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาในทุกๆสิ้นเดือนนอกจากนี้ยังได้จัดทำใบ ปพ.5 ของนักเรียนด้วยแต่ทุกงานก็ไม่เป็นอุปสรรคและปัญหาสามารถจัดกระทำได้อย่างราบรื่น

poemหนึ่งสมอง สองมือ ต้องไขว่คว้า
เมื่อมีปัญหา ขึ้นมา ต้องแก้ไข
เหนื่อยและท้อ ขอพักหน่อย ไม่เป็นไร
ให้มีแรง ลุกขึ้นใหม่ ได้อีกครา
- - - - -
คนเราก็เป็น แบบนี้ กันทั้งนั้น
มีสุขสันต์ โศกเศร้า เท่ากันแหละหนา
ความสำเร็จ แต่ละครั้ง กว่าจะได้มา
ต้องแลกด้วย เหงื่อและน้ำตา แทบทุกคน
- - - - -
ขอเป็นอีก หนึ่งแรงใจ ให้คนสู้
ให้เธอรู้ ว่าเธอ ยังมีหวัง
ขอส่งแรงใจ ให้เธอ มีแรงพลัง
ไปยังฝั่งฝัน ที่เธอวาดหวัง และตั้งใจรอยเท้าที่ยาวไกล
เมื่อมองกลับไป
บ่งบอกได้ในผลงาน
บางรอยอาจมีชำรุด
เพราะสะดุด จุดขวากหนาม
ฟันฝ่าจนรอยงาม
เก็บเป็นนิยามของความภูมิใจมีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย
คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า
ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนดวงตะวันจะลับฟ้า
ดวงดาราจะลับเลย
แต่ใจก็ไม่เคย
ที่จะละเลยความห่วงใยฉันจะเก็บดาวเอาไว้ให้
ในวันที่เธออยู่ไกลแสนไกลอีกขอบฟ้า
จะเก็บความสุข จากทุก-ทุกช่วงเวลา
เก็บไว้รอให้เธอกลับมา และรับมัน
ฉันจะส่งความห่วงใยไปหา
ในค่ำคืนที่เธอเหว่ว้ากับความฝัน
อย่าร้องไห้และท้อใจเมื่อไกลกัน
อย่างน้อยเธอยังมีฉัน

ที่รอคอยวันให้เธอกลับมาดีใจที่เป็นคนหนึ่ง
ที่เธอนึกถึงในวันอ่อนล้า
มีสองมือคอยเช็ดน้ำตา
อยากให้เธอรู้ว่า ฉันพร้อมจะเข้าใจ
วันใดเธอยังสุขสันต์
ไม่จำเป็นต้องนึกถึงฉันก็ได้
แต่หากเมื่อครั้งที่เธอเศร้าใจ
มาร้องไห้ใกล้ๆฉันก็พอค่ำคืนนี้ดาวพราวนภากว้าง
เธออยู่กลางดวงตาที่สุกใส
เหมือนมีดาวล้านดวงคอยห่วงใย
เหมือนมีใครคนหนึ่งคอยปลอบโยนทุกคราวที่นึก
เธอจะอยู่ในส่วนลึกของใจฉัน
แม้ในยามที่ทุกข์เศร้าหรือเหงางัน
แค่เพียงหลับฝัน
เธอจะปลอบฉันให้คลายเศร้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเจอกับวันใหม่
มันไม่นานเท่าไรหรอกใจจ๋า
แม้วันนี้คนดีมีน้ำตา
แต่ประเดี๋ยวท้องฟ้าก็เปลี่ยนไป

เปลี่ยนให้รู้ว่าอะไรไม่คงทน
ไม่ว่าความสับสนหรือหวั่นไหว
มันเดินทางแวะเข้ามาถึงเวลามันก็ไป
สิ่งที่อยู่อีกนานตั้งเท่าไหร่คือหัวใจที่โชกโชน

(โดย ดวงไฟ :บ้านกลอนไทย)ในวันที่หัวใจอ่อนแอ และอ่อนไหว

วันที่ไม่มีใคร คอยเคียงข้าง

วันที่ลมหายใจ เริ่มเลือนลาง

วันที่สิ่งต่าง-ต่าง เริ่มจางลง

เธอยังมีฉันคนนี้ ที่ยิ้มให้

ขอเธอสู้ ต่อไป อย่าท้อถอย

ความสำเร็จ อยู่ข้างหน้า ยังรอคอย

อุปสรรค อีกนับร้อย ให้ฝ่าฟัน

กำลังใจ ฉันให้เธอ นั้นมีค่า

ชุบหัวใจ เธอขึ้นมา ให้มีหวัง

เอาความท้อ ความเหนื่อย เป็นพลัง

จุดไฟฝัน ขึ้นมาใหม่ ในหัวใจ

ในวันที่เธอนั้น คิดท้อแท้

หรืออ่อนแอ สับสน กว่าวันไหน

หรือวันที่ เธอมองไป ไม่เห็นใคร

ยังมีฉันคน นี้ไงเคียงข้างเธออย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาด
เมื่อเธอยังไม่พลาดหรือผิดตรงไหน
ลองทำก่อนให้รู้ว่าเป็นอย่างไร
จะยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มได้ไง
เดี๋ยวคนให้กำลังใจเหนื่อยฟรีจะกอดเก็บความทรงจำ ณ เวลานี้
ทุกเสี้ยวนาที ที่มีเธอร่วมทางฝัน
ใส่ในตะกร้าที่สานขึ้นมาจากความผูกพัน
เพื่อเตือนแต่ละวานวันที่ผ่านเลยมา
ความทรงจำนี้เองที่เก็บไว้
จะคอยเป็นกำลังใจในวันที่อ่อนล้า
เมื่อวันหนึ่งสิ่งร้าย ๆ ผ่านเข้ามา
อย่างน้อยก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่หลับตาจะอุ่นใจยามที่เธออ่อนล้า..
รับรู้ได้ จากแววตา ที่หวั่นไหว
ไม่มีใคร คอยเคียงข้างช่วยปลอบใจ
ขอเป็นฉันได้ไหม
ดูแลเธอ

จะคอยเป็น กำลังใจ อยู่ข้างหลัง
รับรู้และรับฟัง เรื่องราวของเธอเสมอ
ความห่างไกล..ก็ไม่อาจกางกั้นความผูกพัน ที่ให้เธอ
ขอเพียงรู้ไว้เสมอ กำลังใจจากฉัน มีให้เธอ
ทุกนาทีอยากบอกว่า ขอบคุณ
สำหรับความอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้
ขอบคุณสำหรับ..ความอาทรห่วงใย
ขอบคุณจากหัวใจ..จากใจจริง


ทุกข้อความที่ส่งไป
แอบส่งกำลังใจไปด้วยเสมอ
ทุกข้อความที่อ่านเจอ
อยากบอกเธอว่าห่วงใยเธออาจลื่น ล้มลงอีกหลายครั้ง
แต่สิ่งที่เธอหวัง ต้องทำให้ได้
ฉันคนนี้ มีให้เพียง กำลังใจ
ยามเธอไม่มีใคร
ฉันยังมีเธอบอกต้องการกำลังใจ
ในวันที่หัวใจเธออ่อนล้า
อยากบอกให้เธอลองหลับตา
แล้วนึกถึงเวลาเราคู่กัน
ฉันจะอยู่ข้างๆเสมอ
ทุกเวลาที่เธอนึกถึงฉัน
และตราบใดที่เธอไม่ลืมกัน
ก็จะเจอฉันเมื่อเธอนั้น
ลืมตาฟ้าหลังฝนในวันหน้า…..
รู้ไหมว่างดงามแค่ไหน
ยอมช้ำวันนี้แล้ววันหน้าคงภูมิใจ
เมื่อหันหลับมามองใหม่
พบเพียงเศษความหวั่นไหวของวันวานไม่มีสิ่งใดจะมอบให้
นอกจาก
….ความจริงใจที่เต็มปรี่
เริ่มต้นผูกพันกันวันนี้
เพื่อมิตรไมตรีที่ดี..ตลอดไป
เราต่างก็
มีไฟฝัน
พร้อมจะสร้างสรรค์..เพื่อวันใหม่
ขอให้เรา
….ต่างเป็นกำลังใจ
เพื่อไปสู่จุดหมายที่
ยังรอหากว่าเธอท้อแท้
หรืออ่อนแอในวันไหน
ฉันคนนี้จะขอเป็นกำลังใจ
ให้เธอตลอดไปนานเท่านาน


http://www.klonthai.com/category/