วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 01 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนทำกิจก

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง/เข้าแถวเคารพธงชาติ

-เตรียมการสอน

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

              -ทำ blog

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการเปิดภาคเรียนที่สองเป็นวันแรกก็ปฏิบัติงานตามปกติวันนี้ให้นักเรียนเขียนกิจกรรมที่ทำในช่วงปิดเทอมนักเรียนสามารถเขียนได้ดีทุกคน
 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 5 ตุลาคม 55                 

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-ตรวจข้อสอบนักเรียน

             -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

 -รวบรวมคะแนนสอบ

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการตรวจข้อสอบนักเรียน และการรวบรวมคะแนน ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 4 ตุลาคม 55                 

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

 -เวลา 08:30-09:30 . คุมสอบนักเรียนชั้น ป .3/2

 -เวลา 09:30-10:30 . คุมสอบนักเรียนชั้น ป .2/3

 -เวลา 10:30-11:30 . คุมสอบนักเรียนชั้น ป .3/1

-ตอนบ่าย

 -เวลา 12:30-13:30 . คุมสอบนักเรียนชั้น ป .3/1

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการคุมสอบนักเรียน  .2 และ ป. 3ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 
 

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 3 ตุลาคม 55                 

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -ถ่ายทำวิดีโอ

  -เวลา 08:30-11:30. มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2555

-ตอนบ่าย

  -เวลา 12:30-15:30. มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2555

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำวิดีโอ การจัดป้ายนิเทศ ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 2 ตุลาคม 55                 

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -ถ่ายทำวิดีโอ

                -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -เขียนใบ ปพ.

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

  -ทำ blog

               -จัดป้ายนิเทศ

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำวิดีโอ การจัดป้ายนิเทศ และการเขียนใบ ปพ. ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่ 1 ตุลาคม 55                 

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม

               -เขียนใบ ปพ.

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -จัดบอร์ด

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการบันทึกวิดีโอการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยการเรียนรู้งานด้านเกษตรการทำใบ ปพ. การจัดบอร์ด ทุกกิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี