วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที22 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

             -ประชุมครู

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ป.2 และ 3มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที21 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

              -พานักเรียนไปละหมาด/เซ็กชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

   -ผลการปฏิบัติงาน

-สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที19 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

                -ทำบล็อก

               -ช่วยเพื่อนพิมพ์เอกสาร

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

                พิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยดี

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที19 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

               -ทำบล็อก

               -ช่วยเพื่อนพิมพ์เอกสาร

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

                พิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยดี
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที18 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

               -ทำบล็อก

               -ช่วยเพื่อนพิมพ์เอกสาร

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

                พิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยดี

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที15 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

             -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที14 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เซ็กชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

   -ผลการปฏิบัติงาน

-สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที13 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -ทำสื่อการสอน

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

               -ทำบล็อก

               -ทำแผนการสอน

 -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30.ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

               -ผลการปฏิบัติงาน

                  นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                  นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย      

                  ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                  สื่อสารงานกับอาจารย์

                  นักเรียนตั้งใจทำใบความรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
 
 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที12 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

               -ทำบล็อก

               -ผลการปฏิบัติงาน

                  นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                  นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย      

                  ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                  สื่อสารงานกับอาจารย์
 

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที11 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

- ทำใบงาน

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

              -ทำบล็อก

             -ช่วยเหลืองานครู

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ทดสอบเด็กหลังเรียน

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที8 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

             ไม่มีการเรียนการสอนมีกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง เดินทางไกล และกิจกรรมอื่นๆ

วันที6 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ช่วยเพื่อนถ่ายเอกสาร

-ตอนบ่าย

                  -ทำบล็อก

  -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30.ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                บันทึกงานเป็นปัจจุบัน

              ช่วยเหลืองานอื่น

                สื่อสารงานกับอาจารย์

                ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเรื่องประเทศในอาเซียน
 

วันที7 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง


-ตอนบ่าย

              -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที5 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

                  -ทำบล็อก

               -ช่วยเพื่อนพิมพ์เอกสาร

 

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

                พิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยดี