วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 31  กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -เขียนใบ ปพ.

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

-ทำ blog

-ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเนื่องในวันสตรีไทย

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจะได้ส่งในวันพุธพร้อมด้วยสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่จะต้องส่งให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาในทุกๆสิ้นเดือนนอกจากนี้ยังได้จัดทำใบปพ.5 ของนักเรียนด้วยแต่ทุกงานก็ไม่เป็นอุปสรรคและปัญหาสามารถจัดกระทำได้อย่างราบรื่น


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


.... เห็นศิลาจารึกมินึกเศร้า
แม้ใครเขาขัดข้องต้องถกเถียง
เจาะภาษาจากใจไม่เอนเอียง
คล้องจองเสียงเยี่ยงกังสดาลหวานจับใจ

เอกลักษณ์ของชาติคือปรารถนา
เติบโตมาตามกาลผ่านยุคสมัย
จะยุคนี้ยุคโน้นหรือยุคใด
.
ขอเพียงไทยมีภาษาข้า ฯ ขอบคุณ

ขอเดชะฯ บารมีที่ล้ำเลิศ
วันภาษาไทยก่อเกิด ธ เกื้อหนุน
ยี่สิบเก้ากรกฎา ธ การุญ
ภาษาไทยของพ่อขุนจึงเบ่งบาน
            http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/view_klon.php?id=378


"....เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล
จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้...."


พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


...
ภาษาไทย เรานี้ ดีนักหนา
เรียงร้อยมา ผูกคำคล้อง ร้องเป็นศิลป์
ทั้งโคลงฉันท์ กาพย์กลอน เป็นอาจิณ
ถ้าหมดสิ้น ภาษา หาใช่ไทย

...
แม้หวังให้ เมืองไทย ไม่สิ้นชาติ
อย่าได้ขาด หมั่นรักษา ภาษาไว้
เดินเชิดชู หน้าได้ ไม่อายใคร
ชาติกูไซร้ ภาษาไทย พ่อให้มา

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ


สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์,วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ


เหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ


สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ นั้นเพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง


สำหรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."


นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส อย่างในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า "ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ"


นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยะภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า เป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น


วัตถุประสงค์ในการจัดวันภาษาไทยแห่งชาติ มีดังต่อไปนี้


1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย


2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542


3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น


5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ


ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการมีวันภาษาไทยแห่งชาติ


1. วันภาษาไทยแห่งชาติ จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ "ภาษาประจำชาติ" ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ


2. บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ


3. ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา,หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ,การอภิปรายทางวิชาการ,การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น

ภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ เพราะบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา หากเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้


วันที่ 30  กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30ไปเรียนรู้งานด้านการเกษตร

              -เขียนใบ ปพ.

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

                -ตรวจการบ้านนักเรียน

-ตรวจข้อสบนักเรียนชั้น ป2-3

-ทำ blog

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องจัดทำได้เรียนรู้วิชาการเกษตรไปพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมวันนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธ์พืชต่างๆที่มีคุณค่าและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกได้ช่วยเหลือนักเรียนและเรียนรู้งานไปในตัวด้วย

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 27 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่1 เวลา 08:30-09:30 เข้าดูแลนักเรียนแทนครูประจำชั้นชั้น ป.1/3

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30 เข้าดูแลนักเรียนแทนครูประจำชั้นชั้น ป.1/3

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

                -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

-คาบที่3 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอนและสอบเก็บคะแนนนักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบทดสอบส่วนการเข้าสอนแทนนักเรียนชั้น ป.1 นั้นก็มีบ้างที่นักเรียนเล่นและเสียงดังแต่ก็มีเพื่อนๆมาช่วยแบ่งเบาหนึ่งชั่วโมง ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆ


วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 26 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ พูดหน้าแถว

              -คาบที่1 เวลา 08:30-09:30 เข้าดูแลนักเรียนแทนครูประจำชั้นและได้สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ป.1/1

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/2

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง-ตอนบ่าย

                -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

  -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

               -ทำ blog

               -รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้องและที่สำคัญก็คือวันนี้เป็นเวรประจำวันได้มีโอกาสออกไปพูดหน้าแถวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ฝึกความกล้าหาญ และความเป็นผู้นำสำหรับการสอนนักเรียน ป.3 และการสอนแทนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราได้เรียนรู้งานอื่นๆนอกจากจะสอนวิชาของตนเองแล้ว


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


1. นึกเสมอว่าการโกรธ 1 นาที จะทำให้ความทุกข์อยู่กับเธอ 3 ชั่วโมง
2. ถ้ายิ้มให้กับคนที่อยู่ในกระจก รับรองว่าเค้าต้องยิ้มตอบกลับมาทุกครั้งแน่!
3. หลับตานิ่งๆ ซัก 3 นาที เมื่อรู้สึกว่าอะไรตรงหน้ามันช่างยากจัง
4. ระหว่างแปรงฟันถ้าฮัมเพลงด้วยไปจนจบจะทำให้ฟันสะอาดขึ้น 2 เท่าแน่ะ
5. เคี้ยวข้าวแต่ละคำให้ช้าลง จากที่รสชาติธรรมดาก็จะอร่อยขึ้นเยอะ
6. ควรหัดพูดคำว่า “ไม่เป็นไร” ให้เคยปากมากกว่าการพูดคำว่า “จะเอายังไง”
7. สัตว์เลี้ยงที่บ้านเก็บความลับเก่ง เรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้จึงเล่าให้มันฟังได้

8. อาหารที่ไม่ชอบกินตอนเด็ก ลองตักเข้าปากอีกที เผื่อจะกลายเป็นอาหารจานโปรด
9. เขียนชื่อคนที่เธอเกลียดใส่กระดาษแล้วฉีกทิ้งความเกลียดจะเบาบางลงเรื่อยๆ
10. ให้ปล่อยน้ำตาไหลโดยไม่ต้องเช็ด เมื่อน้ำตาแห้ง จะดูไม่ออกว่าเพิ่งร้องไห้มา
11. ก่อนจะซื้ออะไรก็ตาม ต้องคิดหาประโยชน์ของมันให้ได้อย่างน้อย 3 ข้อก่อน
12. ถึงเสื้อกางเกงในตู้จะมีอยู่น้อย แต่ถ้าสลับกันไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้น
13. เลือกให้ของขวัญคนที่ไม่เคยได้ ดีกว่าคนได้เยอะจนจำชื่อคนให้ไม่หมด
14. ในวันที่รู้สึกเศร้าๆ เหงาๆ เดินไปซื้อดอกไม้ให้ตัวเองซักดอกแล้วจะดีขึ้น
15. แอบรักใครซักคน ยังไงก็ดีกว่าไม่เคยรู้ว่าความรู้สึก “รัก” เป็นยังไง16. ถึงจะไม่ได้ออกไปไหน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่งตัวสวยๆ หล่อๆ ไม่ได้นี่
17. พยายามอ่านหนังสือทุกชนิดในมือให้จบเล่มอาจไม่สนุกแต่มีประโยชน์แฝงอยู่
18. วันที่ตื่นเช้าๆ ให้บิดขี้เกียจนานที่สุดเท่าที่จะทำนานได้ ถ้าขี้เกียจออกกำลังกายน่ะ
19. รู้รึเปล่าว่าดอกไม้ที่บานอยู่กับต้น ยังไงก็อยู่ได้นานกว่าบานในแจกัน
20. ทะเลาะกับใครๆ พร้อมรอยยิ้ม เรื่องราวจะจบง่ายกว่าที่คิดเยอะ

21. เอารูปตัวเองตอนเด็กๆ มาดูตอนเครียดอารมณ์จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
22. พยายามหาข้อบกพร่องของคนที่เธออิจฉาอย่างน้อยก็มีข้อปลอบใจตัวเองบ้าง!
23. โทรไปหาแฟนแล้วพูดแคคำเดียวว่า “คิดถึง” พอวางสายแล้วต้องยิ้มทั้งคู่
24. ในวงสนทนาถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรรอยยิ้มช่วยแก้สถานการณ์ได้
25. ค่อยๆ เดินทอดน่องแบบสบายๆ ในวันที่ไม่มีธุระให้ต้องไปสะสาง
26. ซื้อของฝากทุกคนในบ้าน ก็เหมือนกับการซื้อของฝากตัวเองนั่นแหละ
27. จะหน้าตายังไงก็แล้วแต่ ถ้าทิ้งขยะลงพื้นก็กลายเป็นขี้เหร่ได้ทันตาเห็น
28. นั่งสมาธิให้นานๆ และบ่อยๆ ก็ทำให้ผิวสวยขึ้นได้เหมือนกัน
29. นอกจากตอนที่เคี้ยวข้าวแล้ว ไม่ว่าก่อนหรือหลังกินก็หัวเราะได้อร่อย
30. จินตนาการถึงเรื่องที่อยากมีหรืออยากเป็นคือยานอนหลับอย่างหนึ่ง
31. อ่านหนังสือหรือการ์ตูนโปรดเป็นการเติมน้ำมันให้ตัวเองอย่างดี
32. ยังไม่มีใครเคยแย้งว่า การอาบน้ำไม่สามารถคลายเครียดได้จริงๆ
33. ก่อนจะด่าใครให้นับ 1 ถึง 50 เผลอๆ อาจจะไม่อยากด่าแล้วก็ได้
34. ไม่ต้องทำยังไงกับเพื่อนที่หักหลังก็แค่อย่าเรียกเค้าว่าเพื่อนก็พอแล้ว
35. รักครั้งแรกส่วนใหญ่ก็อกหักทั้งนั้น น่าจะดีใจที่ไม่แปลกกว่าชาวบ้านเค้า
36. การที่ทำของหายอาจเป็นการใช้หนี้ของชาติที่แล้วให้คนอื่นที่เก็บมันได้
37. ถึงจะไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าซักบาท ยังดีกว่าไม่มีเสื้อผ้าให้ใส่ตั้งเยอะ
38. หนี้ที่โดนเบี้ยวไป ทำให้เรารู้จักใครบางคนดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลามาก
39. คนอื่นไม่เข้าใจเราไม่เห็นแปลก ในเมื่อเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นเหมือนกัน
40. ไม่ต้องช่วยใครๆ ด่าตัวเอง ถ้าสิ่งที่ทำไปแน่ใจว่าพยายามเต็มที่แล้ว
41. วิ่งให้เหนื่อยมากๆ ความโกธรจะได้ถูกขับออกมาพร้อมกับเหงื่อ
42. ถ้ากลัวจะนอนฝันร้าย สวดมนต์ก่อนนอนเหมือนตอนเด็กๆ ดูสิ
43. ของฝากสำหรับคนห่างไกล คือการโผล่ไปเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเอง
44. เพลงจังหวะมันๆ ทำให้คนฟังกระปรี้กระเปร่าได้โดยอัตโนมัติ
45. อย่าเดาว่าอะไรอยู่ในกล่องของขวัญ แล้วจะไม่รู้จักคำว่าผิดหวัง

วันที่ 25 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

              -ประขุมครูช่วงชั้นที่1

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ทำบล็อก

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

                -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

                -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -ทำ blog

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการประชุมครูแต่ละช่วงชั้นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม การบันทึกภาระงานในสมุดบันทึกไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสอนของเพื่อนๆการทำบล็อกและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3 ทุกกิจกรรมก็สอนให้เราได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 24 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -เขียนใบปพ.5

 -ทำบล็อก

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

                -ทำ blog

                -ออกข้อสอบระหว่างภาคของนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.3

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกภาระงานในสมุดบันทึกไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสอนของเพื่อนๆการทำบล็อกและการเขียนใบปพ.5ของนักเรียนทั้งสี่ห้องที่ใช้ในการสอบเก็บคะแนนและอื่นๆแต่ทุกภาระงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับคำแนะนำจากครูและเพื่อนๆ


วันที่ 23 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยมวันนี้นักเรียนได้ทำการตอนกิ่งต้นมะนาว

-คาบที่3เวลา 10:30-11:30 . เข้าสอนวิชาสังคมแทนเพื่อน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

                -ทำ blog

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปดูการทำเกษตรเกี่ยวกับการตอนกิ่งต้นไม้ซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นการห่อหุ้มกิ่งที่เราได้ทำทิ้งไว้ได้ช่วยเหลือนักเรียนในการนำดินเพาะปลูกใส่ถุงแล้วนำไปประกบที่กิ่งไม้ก็เป้นประสบการณ์ในการเรียนรู้อีกด้านหนึ่ง

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 20 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -คาบที่2 09:30-10:30 . ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

 -คาบที่4 12:30-13:30 . ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

 -คาบที่5 13:30-14:30 . ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 14:30-15:30 . ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3


       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งนักเรียนชั้น ป.2/3และนักเรียนชั้น ป.3ก็จะให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับเดือนทั้งสิบสองเดือนนักเรียนทั้งสามห้องของ ป.3ก็ให้ความร่วมมือในการทำใบงานและตั้งใจเรียนเป้นอย่างดีแต่ก็มีบ้างที่เล่นกันในห้องแต่ในภาพรวมแล้วนักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กรกฎาคม 55

วันนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทางมีโรงเรียนมีการไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุกช่วงชั้นร่วมกับนักศึกษาฝึกสอนทุกคน

       -ผลการปฏิบัติงาน

                ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตัวเองสอน ร่วมกับครูพี่เลี้ยง ได้ทราบถึงการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของเด็กนักเรียน


วันที่ 18 กรกฎาคม 55

                ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทางโรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานักเรียนต้องไปเป้นกองเชียร์

                       -ผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับกิจกรรมการแข่งกีฬาและการเชียร์ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 17 กรกฎาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -ทำบล็อก

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

  -ช่วยทำสื่อการสอนให้กับครู

  -จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับเดือนรอมฏอน                

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆและจากการปฏิบัติงานของตนเองซึ่งเป็นงานที่ทำได้ไม่ยากและจัดกระทำได้ในเวลาที่พอเหมาะและผ่านไปได้ด้วยดี