วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 30 พฤษภาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

ช่วยจัดเอกสารให้กับครู

ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

-ตอนบ่าย

-คาบที่ 4 ช่วยครูพีเลี้ยงสอนนักเรียนชั้นป.2/1

-คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.2/3

-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำการสอนนักเรียนชั้นป.2/1 และชั้นป.2/3นักเรียนน่ารักและตั้งใจเรียนกันทุกคนแม้จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้ฝึกการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นในการประกอบวิชาชีพครูได้เรีนรู้การทำงานของครูอย่างเป็นระบบ


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 29 พฤษภาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

คาบที่ 1สอนนักเรียนชั้นป.2/1 วิชาคณิตสาสตร์

-ตอนบ่าย

-ดูการสอนของครูพี่เลี้ยงชั้น ป.1/1และชั้นป.1/2

-ผลการปฏิบัติงาน

                จากการที่ได้ทำการสอนนักเรียนชั้นป.2/1 นักเรียนน่ารักและตั้งใจเรียนกันทุกคนได้ฝึกทำงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 28 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
-ตอนเช้า
              ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน
              ทำกิจกรรมหน้าเสาธง             
             ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง


 -ตอนบ่าย
  
  -จัดบอร์ดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม 55 เข้าไปดูการสอนของเพื่อน

-ผลการปฏิบัติงาน
         จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถเรียนรู้งานในแต่ละด้านเป็นการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะด้านในยามขับขัน ได้ช่วยเหลืองานของผู้อื่นนอกเหนือจากงานทางด้านภาอังกฤษ ในการทำกิจกรรมต้องอาสัยความร่วมมือแลละความสามัคคีจากเพื่อนร่วมงานรวมทั้งความอดทนและความพยายามเพื่อให้งานนั้นบรรลุไปได้ด้วยดี
วันที่ 25 พฤษภาคม 55

-กิจกรรม

              -ตอนเช้า

                ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

                คาบที่2 ทำการสอนนักเรียนชั้นป. 2/3  

                จัดบอร์ดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม 55

                ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

                                 -ตอนบ่าย

                      คาบที่ 4 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

     คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/2

     คาบที่ 6 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/2-ผลการปฏิบัติงาน

                      จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถเรียนรู้งานในแต่ละด้านเป็นการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะด้านในยามขับขัน ได้ช่วยเหลืองานของผู้อื่นนอกเหนือจากงานทางด้านภาอังกฤษ ในการทำกิจกรรมต้องอาสัยความร่วมมือแลละความสามัคคีจากเพื่อนร่วมงานรวมทั้งความอดทนและความพยายามเพื่อให้งานนั้นบรรลุไปได้ด้วยดี
วันที่ 24 พฤษภาคม 55

-กิจกรรม

              -ตอนเช้า

                รอรับนักเรียนที่หน้าดรงเรียน

                ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

                ทำการสอนนักเรียนชั้นป. 3/2 และป. 3/3

                ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

                ดูแลเรื่องการทำละหมาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


                                 -ตอนบ่าย

                      คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3 และคาบสุดท้ายช่วยดุแลชั้นเรียนให้กับครูปรระจำการ

                    ช่วยจัดป้ายนิเทศเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

                      รอส่งนักเรียนกลับบ้าน

                  -ผลการปฏิบัติงาน

                      จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถเรียนรู้งานในแต่ละด้านเป็นการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะด้านในยามขับขัน ได้ช่วยเหลืองานของผู้อื่นนอกเหนือจากงานทางด้านภาอังกฤษ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนให้ปฏิบัติตนเสมือนครูประจำการทุกอย่างอาจจะมากหรือน้อยกว่า ให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไป
วันที่ 23 พฤษภาคม 55

-กิจกรรม

              -ตอนเช้า

                ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

                คาบที่ 1 ประขุมนักศึกษาฝึประสบการณ์วิชาชีพครูเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของครู ต้องทำหน้าที่ให้เสมือนกับครูประจำการทุกอย่างอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า เรื่องภาระงานให้ปฏิบัติร่วมกับครูพี่เลี้ยง การปฏิบัติศาสนกิจ ตามเวรประจำวัน การจัดค่ายและการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น

                 -ตอนบ่าย

                      คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3 และคาบสุดท้ายช่วยดุแลชั้นเรียนให้กับครูปรระจำการ

-ผลการปฏิบัติงาน

                      จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถเรียนรู้งานในแต่ละด้านเป็นการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะด้านในยามขับขัน ได้ช่วยเหลืองานของผู้อื่นนอกเหนือจากงานทางด้านภาอังกฤษ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนให้ปฏิบัติตนเสมือนครูประจำการทุกอย่างอาจจะมากหรือน้อยกว่า ให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไป
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 22 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
              -ตอนเช้า
                ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                คาบที่ 2สอนนักเรียนชั้น ป.1/2 และช่วยดูแลนักเรียนชั้นป.1/3
                ช่วยครูประจำชั้นตกแต่งห้องติดคำศัพท์เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดวิชาภาษาไทย
                 -ตอนบ่าย
                      ช่วยคีย์ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเด็กรายกรณี

                   -ผลการปฏิบัติงาน
                      จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถเรียนรู้งานในแต่ละด้านเป็นการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะด้านในยามขับขัน ได้ช่วยเหลืองานของผู้อื่นนอกเหนือจากงานทางด้านภาอังกฤษวันที่ 21 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
               -ตอนเช้า
                ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                ประชุมครู
               ช่วยคีย์ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับการศึกาเด็กรายกรณี
                  -ตอนบ่าย
                      สอนนักเรียนชั้นป.1/1 วิชาภาอังกฤษ
-ผลการปฏิบัติงาน
                      จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถเรียนรู้งานในแต่ละด้านเป็นการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะด้านในยามขับขัน
วันที่ 18 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
              -ตอนเช้า
                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ขอพร
                  ในคาบที่ 2 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3
                  และคาบที่ 3 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3
                  -ตอนบ่าย
                     จัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2 วิชาภาษาอังกฤษ
                    ช่วยคีย์ข้อมูลนักเรียน
-ผลการปฏิบัติงาน
                      จากการที่ได้ทำการจัดการเรียนรุ้นักเรียนในห้องต่างๆได้พบเจอทั้งข้อดีและข้อเสีย อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
วันที่ 17 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
                   -ตอนเช้า
                 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ขอพร
 รอรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน,ทำกิจกรรมหน้าเสาธงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จคาบที่ 2และ 3 มีการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาอังกฤษ
                  -ตอนบ่าย
                      จัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาอังกฤษ
-ผลการปฏิบัติงาน
                      การรอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ดีได้เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนส่วนการสอนนักเรียนชั้น ป.3ทั้ง 2 ห้องนักเรียนให้ความร่วมมือบ้างบางส่วนต้องทำการบ้านมาอย่างหนักในการสอนได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย
วันที่ 16 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
              ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ขอพร
              ช่วยคีย์ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนชั้นประถมให้กับครูเกี่ยวกับระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
-ผลการปฏิบัติงาน
                ทราบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเรียน ทางบ้าน ข้อมูลส่วนตัวและอื่นๆซึ่งข้อมูลที่ได้นี้มีประโยชน์ในการดูแลนักเรียนต่อไปซึ่งเราได้เรียนรู้ และฝึกงานที่หลากหลาย
วันที่ 15 พฤษภาคม 55
-กิจกรรม
            ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ขอพร
           ในตอนเช้ามีกิจกรรมเคารพธงชาติ การควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนซึ่งได้แบ่งเป็นพื้นที่ให้รับผิดชอบได้ควบคุมดุแลการทำความสะอาดของนักเรียน แนะนำตัวหน้าเสาธงให้นักเรียนและคณะครูได้รู้จักหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จได้ช่วยครูและเพื่อนๆ แจกอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนต่างๆ
-ผลการปฏิบัติงาน
                ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนด้วยช่วยชี้แจงเรื่องการทำความสะอาดให้แก่นักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำความสะอาดเสร็จได้ช่วยครูและเพื่อนๆแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนได้เรียนรู้การจัดระเบียบการวางแผนการทำงานอย่างละเอียด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูประจำวัน ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  รงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
วันที่ 14 พฤษภาคม 55
               -กิจกรรม
               -ตอนเช้า
             ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ขอพร
            ในช่วงเช้าพบปะผู้อำนวยการและคณะครูทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีได้ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และอื่นๆ
            -ส่วนตอนบ่าย
            ได้ประชุมร่วมกับครูทุกคนในเรื่องต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติตัวของนักศึกษาร่วมกับครู       
-ผลการปฏิบัติงาน
ได้รู้จักครูในโรงเรียนทุกคนรวมถึงครูพี่เลี้ยงที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องการสอนและการเขียนแผนการสอนได้ทราบถึงประวัติของโรงเรียน เป้าหมาย จุดประสงค์ นโยบายของโรงเรียนในแต่ละปี รวมถึงภาระงานที่ต้องทำ การจัดการเรียนการสอน หน้าที่ๆต้องปฏิบัติกับครูในโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ(โรงเรียนในฝัน)


โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ(โรงเรียนในฝัน)
หมู่ที่  4 ถนนดอนคา-ท่าศาลา บ้านทุ่งเกราะ   ตำบลโมคลาน  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160    โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐โทรศัพท์๐-๗๕๓๔- ๙๓๒๔ website http://btkschool.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผู้อุปการะโรงเรียน คือนายโดง มะหลีโดง โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๑๒ เ มตร มีครูทำการสอน ๒ คน ครูใหญ่ คือนายคลาด ธานินพงศ์
     วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับเงินจากทางราชการ เปลี่ยนหลังคามุงจากเป็นสังกะสี เพิ่มขนาดความยาวออกเป็น ๑๖ เมตร งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
    วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ เกิดวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหาย
    วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๐๖ นายคลาด ธานินนพงศ์ ไ ด้ขอที่ดินของนายคต หมินหมัน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่
  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป. ๑ ก (วาตภัย) ราคา ๓,๖๐๐ บาท ขนาด ๒๔ x ๖ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน  นักเรียนได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารหลังนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
   ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โ รงเรียนได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บ าทก่อสร้างฝาผนัง ติดฝ้าเพดาน ติดบานประตู วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
  วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ นายคลาด ธ านินพงศ์ ค รูใหญ่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอทุ่งสง ทางราชการได้แต่งตั้งนายแนบ คีรีนนท์ ม ารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
  วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางราชก ารแต่งตั้ง น ายอารมณ์ ส่งเสียง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
  ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โ รงเรียนได้จัดสร้างส้วม ขนาด ๓ ที่นั่ง และได้ซื้อที่ดินของนายสะ หมิดหวัง ป ระมาณ ๑ ไร่ เป็นเงิน ๑,๒๐๐บาท ขยายไปทางทิศใต้
  ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ไ ด้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เ มตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไ ด้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เมตร  
  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไ ด้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๒ ห้อง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน และทางราชการแต่งตั้งนายสมบัติ พลขันธ์ เป็นนักการภารโรง
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ไ ด้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ๔ ห้องเรียน พร้อมติดฝ้าเพดาน
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช ๑๐๒ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง จำนวน ๒๔๔,๘๐๐ บาท
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และได้รับงบ ประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
 วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุจินต์ สุดคิด มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
 วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทางราชการได้แต่งตั้ง นางเกศชาฎา สุพรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ แทนนายสุจินต์ สุดคิดที่ย้ายออกไป วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม
 พ.ศ. ๒๕๓๖ นายไพโรจน์ โพธิ์ถาวร ย ้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ นางเกศชาฎา สุพรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่อื่น
 นายมนตรี เจียรมาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
 วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ท างโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไ ร่ ๑ ง าน ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บ าท ซึ่งบริจาคเงินจัดซื้อโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายมาโนชย์ วิชัยกุล นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ นายสุพรชัย สุกิจจามิน แ ละนายธรรมทัศน์ วิริยพล
 และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ ส ปช ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๖ ที่นั่ง ราคา ๑๓๕,๐๐๐ บาท
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ส ปช ๑๐๕ / ๒๙ ข นาด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไ ด้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ไ ด้รับงบประมาณสร้างห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง และห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง
 พ.ศ. ๒๕๔๕ โ รงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายผู้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งนายไพโรจน์ โพธิ์ถาวร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘และแต่งตั้งนายสุธน เกิดมณี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 พ.ศ.๒๕๔๗ นายสุธน เกิดมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันมีผู้ช่วยผู้บริหาร ๑ คน คือนายสิทธิชัย ทองนุ่น
 ปัจจุบันเปิดสอนระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่เขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่    หมู่ที่ ๓ ๔ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนแด่ครู

I was an object in a pond of clay.
You picked me out of that way.
That’s you who opened my eye.
You gave me the wings to fly.
I admire you, teachers, with my heart and soul.
Admire what you have really done, not just your role.
You have crated even doctors, soldiers or engineers.
Teachers definitely are one of the most important careers.
With your love, I have grown to be better and better.
My intelligence, you gave, I use it to crate the future.
Heart of you, does it make of manna from the sky?
And it eternally makes your students to be riding high.
Soul of mine, will deeply worship you until my last breath.

With knowledge, I earned, I always use it to seek more and more.
I make the knowledge to be intelligence for being one, the nation rely.
Teachers ain’t boats, who transport students from shore-to-shore.
But, teachers exactly are wizards who give wings to students to fly.
 

ชั้นมันก็แค่วัตถุชิ้นหนึ่งในบ่อโคลน
แล้วคุณก็หยิบชั้นออกมา
เป็นคุณที่เปิดตาให้ฉัน
คุณคือคนที่ติดปีกให้ฉันบิน

ฉันชื่นชมคุณครูของฉันทั้งกายและใจ
ชื่นชมในสิ่งที่คุณได้ทำ ไม่ใช่ในหน้าที่ของคุณ
คุณสร้างแม้แต่หมอ ทหาร หรือวิศวกร
คุณครูเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดอย่างแน่นอน
ด้วยรักของคุณ ทำให้ชั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ปัญญาที่คุณให้ฉันมา ฉันใช้มาสรรสร้างอนาคต
หัวใจของคุณทำด้วยน้ำมนต์ศักดิสิทธ์หรือไงนะ
และมันก็ทำให้ศิษย์ของคุณเติบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ
ชั้นบูชาคุณจากส่วนลึกของวิญญาณไปตราบจนลมหายใจสุดท้ายของฉัน

ด้วยความรู้ที่ฉันได้มา ฉันใช้มาต่อยอดความรู้อยู่ตลอด
ใช้ความรู้สร้างปัญญา เพื่อเป็นคนที่ประเทศชาติพึ่งพาได้
คุณครูหน่ะ ไม่ใช่เรือจ้างที่ขนนักเรียนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งหรอก
ท่านเป็นจอมเวทย์ผู้ให้ปีกแก่ศิษย์เอาไว้ใช้บินต่างหาก