วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 30 พฤศจิกายน 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 

-ตอนบ่าย

                -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เตรียมสื่อการสอน

               -ทำแผนการสอน   

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -ตอนบ่าย

-เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -ทำ blog

 -คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

 

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำบล็อก ทำสื่อการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3 วันนี้สอนเรื่องเทศกาลวันลอยกระทงให้เด็กทำใบงานกิจกรรมนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 28 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เตรียมสื่อการสอน

               -ทำแผนการสอน   

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

 -ตอนบ่าย

-เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -ทำ blog

 -คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

 

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำบล็อก ทำสื่อการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3 วันนี้สอนเรื่องเทศกาลวันลอยกระทงให้เด็กทำใบงานกิจกรรมนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 27 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำแผนการสอน   

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ทำสื่อการสอน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำบล็อก ทำสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ
 
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม    

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ตรวจการบ้านนักเรียน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ตรวจการบ้านนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆ
 
 
 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 23 พฤศจิกายน 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

-ตอนบ่าย

              -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 22 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่ 5เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

 

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก จัดบอร์ดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 
 

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 21 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เตรียมสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดในวันสำคัญต่างๆ

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเตรียมสื่อการสอน การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน จัดป้ายนิเทศ และการจัดการเรียนการสอนทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่ 20 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -สังเกตการสอนของเพื่อนนักศึกษา

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการสังเกตการสอนของเพื่อนนัศึกษา ทำแผนการสอนและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 55       

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม    

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

-ตรวจการบ้านนักเรียน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ทำแผนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ตารางสอนภาคเรียนที่2/2555

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
พักกลางวัน
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
 
 
 
 
 
 
พุธ
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ ป.2/3
พฤหัสบดี
 
ภาษาอังกฤษ ป.3/1
ภาษาอังกฤษ ป.3/2
 
ภาษาอังกฤษ ป.3/3
 
ศุกร์
 
ภาษาอังกฤษ ป.2/3
 
ภาษาอังกฤษ ป.3/1
ภาษาอังกฤษ ป.3/2
ภาษาอังกฤษ ป.3/3