วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที18 มกราคม 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

                -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

              -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

 
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 17 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

              -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

        -ตอนบ่าย            

             -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

             -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 16 มกราคม 56

           -ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องในวันครู            

วันที่ 15 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ทำสื่อการสอน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

 -ทำ blog

               -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อการสอน การเขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่ 14 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -เตรียมแผนการสอน

               -ตอนบ่าย

              -ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

              -พูดปะอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน

 -ทำ blog

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเตรียมแผนการสอน ตรวจการบ้านนักเรียน ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2 ทำบล็อกพบปะอาจารย์นิเทศวิชาเอกและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 10 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

              -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 9 มกราคม 56               

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -คาบที่ 6 เวลา 14:30 . ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มี การจัดทำสื่อการสอนการจัดกิจรรมการเรียนการสอน ทำบล็อกและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 8 มกราคม 56               

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -ทำสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ตรวจการบ้านนักเรียน

-ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้การจัดบอร์ดวันเด็กแห่งชาติ ตรวจการบ้านนักเรียน ทำสื่อการสอน ทำบล็อกและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 7 มกราคม 56               

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม

               -ทำสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

 -ตอนบ่าย

 -ทำ blog

 -ตรวจการบ้านนักเรียน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ตรวจการบ้านนักเรียน ทำสื่อการสอน ทำบล็อกและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

วันที4 มกราคม 55

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

              -ทำบล็อก

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง


-ตอนบ่าย

               -คาบที่4 เวลา 12:30-13:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/1

-คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

-คาบที่6 เวลา 14:30-15:30 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

   -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่1.1/3วันนี้ ป.2-3 มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆเป็นอย่างดี

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 3 มกราคม 56               

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

              -พานักเรียนไปละหมาด/เช็กต์ชื่อเด็ก

- ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 
 

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556


วันที่ 2 มกราคม 56               

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ทำสื่อการสอน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

-ตอนบ่าย

 -ทำ blog

               -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.2/3

       -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี