วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 31 สิงหาคม 55

         -วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่1   แต่ทางโรงเรียนพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช

        -ตอนเช้า

       -ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนคร

       -ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์

       -ตอนบ่าย

       -ไปเยี่ยมชมโบราญสถานทางประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช

 

      -ผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับกิจกรรมวันนี้จะเป็นการไปทัศนศึกษาในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ช่วยดูแลและควบคุมนักเรียนกับคุณครู

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 31 สิงหาคม 55

         -วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่1   แต่ทางโรงเรียนพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช


-ผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับกิจกรรมวันนี้จะเป็นการไปทัศนศึกษาในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ช่วยดูแลและควบคุมนักเรียนกับคุณครู
 

วันที่ 30 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

                 -จัดเตรียมแผนและสื่อการสอน

               -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 .ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

               -คาบที่3 เวลา 09:30-10:30 .ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -เช็กต์ชื่อนักเรียนไปละหมาด

-ตอนบ่าย

               -ทำblog       

                 -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

                 -รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้องวันนี้จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบในหนังสือเรียน วันนี้อาจารย์วิชาเอกได้มาทำการนิเทศด้วย

 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 29 สิงหาคม 55            

 

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

- เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

-ช่วยจัดเอกสาร เกียรติบัตร เกี่ยวกับงานวิชาการที่ผ่านมา

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

                 -ตอนบ่าย

                -ทำสื่อการสอน

             -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

            -ทำblog

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องจัดทำคือการทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำบล็อก ช่วยครูจัดเอกสาร เกียรติบัตร เกี่ยวกับงานวิชาการที่ผ่านมา การทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3 การบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งทุกกิจกรรมก็มีความสำคัญ สามารถจัดกระทำได้ด้วยตนเอง

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 28 สิงหาคม 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

- เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

                 -ตอนบ่าย

                -ทำสื่อการสอน

  -ช่วยครูทำป้ายนิเทศ

                -ทำblog

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องจัดทำคือการทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำบล็อก ช่วยครูจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน การบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งทุกกิจกรรมก็มีความสำคัญ สามารถจัดกระทำได้ด้วยตนเอง


 
 
 


                         
       

 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 27 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า 

 

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

 -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยมวันนี้นักเรียน

  -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

  -ทำblog             

 -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องจัดทำได้เรียนรู้วิชาการเกษตรไปพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมวันนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธ์พืชต่างๆที่มีคุณค่าและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกได้ช่วยเหลือนักเรียนและเรียนรู้งานไปในตัวด้วย


 

         

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 24 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานวิชาการโดยทางโรงเรียนต้องใช้เป็นสนามสอบวิชาต่างๆไม่มีการเรียนการสอนโดยนักศึกษาทุกคนจะมีหน้าที่ๆได้รับผิดชอบในแต่ละแผนกแตกต่างกัน

-ผลการปฏิบัติงาน

ได้ช่วยจัดงานวิชาการที่โรงเรียนโดยได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็ได้ช่วยคุณครูและเพื่อนๆในการจัดเตรียมเครื่องดื่มให้กับคณะครูและนักเรียนที่มาแข่งขันวิชาการที่โรงเรียน

 

วันที่ 23 สิงหาคม 55            
-กิจกรรม
-วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานวิชาการโดยทางโรงเรียนต้องใช้เป็นสนามสอบวิชาต่างๆไม่มีการเรียนการสอนโดยนักศึกษาทุกคนจะมีหน้าที่ๆได้รับผิดชอบในแต่ละแผนกแตกต่างกัน
-ผลการปฏิบัติงาน
ได้ช่วยจัดงานวิชาการที่โรงเรียนโดยได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็ได้ช่วยคุณครูและเพื่อนๆในการจัดเตรียมเครื่องดื่มให้กับคณะครูและนักเรียนที่มาแข่งขันวิชาการที่โรงเรียน
 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 22 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

                 -ทำสื่อการสอน

                 -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -ทำblog       

                 -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

                 -ช่วยครูจัดโต๊ะทำงาน

                 -ช่วยครูจัดสถานที่ๆใช้ในการแข่งขันวิชาการ

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบการสอน  การช่วยครูจัดสถานที่ๆใช้ในการแข่งขันวิชาการ


วันที่ 21 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

                 -เตรียมสื่อการสอน

                 -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป3/2

               -ออกแบบชิ้นงานนักเรียน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -ทำblog

                 -ช่วยเพื่อนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบอร์ดเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

                -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา1

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบชิ้นงาน สื่อวันนี้อาจารย์นิเทศเอกมาเยี่ยมและดูการสอนของนักศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 55            

-โรงเรียนหยุดชดเชยวันฮารีรายอ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 16 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 .ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

               -คาบที่3 เวลา 09:30-10:30 .ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

 -เช็กต์ชื่อนักเรียนไปละหมาด

-ตอนบ่าย

               -ทำblog       

                 -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/3

                 -รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้องวันนี้จะให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ใช้ในการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเดือนทั้งสิบสองเดือน


-ปัญหาและอุปสรรค

นักเรียนซนและไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเล่นในขณะที่สอน

วันที่ 15 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

                 -ทำสื่อการสอน

                 -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ช่วยเพื่อนทำอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -ทำblog       

                 -คาบที่5 เวลา 13:30-14:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

                 -ช่วยครูจัดโต๊ะทำงาน

                -ช่วยเพื่อนจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบชิ้นงาน  การช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

-ปัญหาและอุปสรรค

นักเรียนซนและไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเล่นในขณะที่สอน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 14 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

                 -เตรียมสื่อการสอน

                 -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป3/2

               -ออกแบบชิ้นงานนักเรียน

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

               -ทำblog

                 -ช่วยเพื่อนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบอร์ดเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

                -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา1

-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบชิ้นงาน สื่อวันนี้อาจารย์นิเทศเอกมาเยี่ยมและดูการสอนของนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 10 สิงหาคม 55            

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

                -วันนี้ตอนเช้ามีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการรำ การร้องเพลง การมอบของรางวัล การแสดงความเคารพต่อแม่

-ตอนบ่าย

               -โครงการBig cleaning การทำความสะอาดโรงเรียนตามจุดที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน

                 -การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ-ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การร้องเพลง การควบคุมเด็กในการทำความสะอาด การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ